Saturday, 9 April 2011

Pashto poetry stah yad pah shaugiru ki khayam

                                           stah yad pah shaugiru ki khayam

                                           Dah taswor pah nandaro ki khayam

                                           tah me kaley khpal janat perykho dey

                                          zah lewaney pah dey meru ki kha yam

                                         stah di pah sahr vi dah gulono surey

                                         zah di sartur pah deygharmu ki kha yam

                                      

      stah pah naro shudo khandah khwarah sheh zah gham zapaley pah salgo ki kha yam

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...